بيش از يکهزار زن در فارياب براى نخستين بار در نمازجمعه شرکت کردند
Added Date: 5/27/2016 5:03:58 PM
Bookmark and Share              Balatarin

حضور بيش از يکهزار زن براى نخستين بار براى اداى نماز جمعه در شهرميمنۀ فارياب، شمال افغانستان، با استقبال مردم روبرو گرديد.

مولوی محمد يونس حقانی رييس شورای علمای فارياب و خطيب مسجد جامع حضرت عمر رضی الله عنه گفت که زنان، پس از آن برای ادای نمازجمعه و تعليم ترجمه قرآنکريم حضور يافتند که مکان مشخص با همه نيازمندی يک نمازگزار، در اين مسجد فراهم گرديد.

وی افزود مکانى مشخص که درمنزل تحتانى اين مسجد براى زنان نمازگزار مهيا گرديده، گنجايش ٢٥٠٠ زن  را در يک وقت دارد.

حقانى گفت: "از سه هفته بدينسو، براى زنان محل نماز مشخص گرديد و راه آمد و رفت آنها نيز جدااست و هيچگونه مزاحمتى به آنها وجود ندارد."

خطيب مسجد جامع حضرت عمررضی الله عنه گفت علاوه بر اينکه زنها در نماز جمعه شرکت مى کنند، روزانه بيش از ٧٠٠ تن از ساعت ٦ تا ٧ صبح برای فراگيرى آموزش  ترجمه قرآن نيز به اين مسجد مى آيند.

اهالی شهر ميمنه، از حضور زنان در مسجداستقبال  ميکنند .

آنها مى گويندکه در گذشته، اکثريت زنها از نعمت سواد بخصوص علوم دينی محروم بودند؛ اما تعليم ترجمۀ قرآنکريم و مشارکت در نماز جمعه ميتواند آنها را از اوامر و نواهی خداوند عزوجل آگاه سازد  و در ايجاد خانوادۀ سالم عاری از خشونت کمک نمايد.

اسدالله که مادر و خانم خود را براى اداى  نماز جمعه به مسجد آورده بود گفت: "ساعت ١٢ نشده بود که مادر و خانمم را به مسجد آوردم تا  درکنار اداى نماز جمعه، از موعظه و صحبت های مولوی مسجد نيز مستفيد شوند."

يک خانم ٥٠ ساله که با دخترانش در نماز جمعه شرکت کرده بود، به گزارشگر خبرگزاری پژواک گفت: "از روزى که به ترجمه قرآنکريم مى آيم به روان و صحتم، زندگی و رفتارم در برابر اعضای خانواده تغييرات خوبی را حس ميکنم؛ واقعا که کور بوديم، از فرموده های خداوند و پيامبر اسلام هيچ نمی فهمیدیم."

 وى ازعالمان دينى بخصوص از مردان خانواده ها خواست  تا در مساجد محلات شان برای زنها، مکان مناسب تهيه بدارند و از مسايل دينی و اسلامی، زنان را آگاه سازند.

 

Reader Count
79

Bookmark and Share              Balatarin